Obchodní podmínky

(Vzorové) Všeobecné obchodní podmínky společnosti

(Vzorové) Všeobecné obchodní podmínky společnosti


VOP
Kupní smlouva ohledně movité věci (nákup zboží spotřebitelem)

§ 1 Rozsah použití a smluvní základy
(1) Pro kupní smlouvu o dodání zboží, uzavřenou mezi Vámi jako kupujícím a námi jako prodávajícím, platí následující obchodní podmínky.
(2) Veškeré dohody uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s kupní smlouvou vyplývají zejména z těchto obchodních podmínek, našeho písemného potvrzení objednávky a našeho prohlášení o přijetí objednávky.
(3) Obrázky či výkresy obsažené na našich stránkách, v našich prospektech, inzerátech a jiných nabídkových dokumentech jsou pouze přibližné, pokud jsme výslovně neoznačili údaje, které jsou v nich obsažené, za závazné.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Prezentace zboží v e-shopu nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Naopak se jedná pouze o nezávaznou výzvu k objednání zboží v e-shopu.
(2) Stisknutím tlačítka „Objednat" podáváte závaznou nabídku ke koupi.
(3) Po doručení nabídky ke koupi obdržíte automaticky generovaný e-mail, kterým potvrdíme přijetí Vaší objednávky (potvrzení doručení). Toto potvrzení o doručení ještě nepředstavuje přijetí Vaší nabídky ke koupi. Smlouva zatím ještě na základě pouhého potvrzení doručení nevzniká.
(4) Kupní smlouva na zboží vzniká teprve tehdy, když výslovně prohlásíme, že přijímáme nabídku ke koupi a pošleme Vám proforma fakturu nebo když Vám zboží odešleme bez předchozího výslovného prohlášení o přijetí nabídky.
(5) Text smlouvy neukládáme a nemůžeme Vám ho ani zpřístupnit. V případě nákupu přes Amazon máte však možnost prohlédnout si Vaše poslední objednávky na Vašem účtu u Amazonu na adrese //www.amazon.de/gp/css/order-history/.

§ 3 Ceny; platba
(1) V našich cenách jsou zahrnuty náklady na balné a zákonná daň z přidané hodnoty; náklady na dodání a poštovné jsou v našich cenách zahrnuty jen tehdy, pokud to s Vámi bylo výslovně zvlášť ujednáno. V případě, že odstoupíte od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě bez udání důvodu, jste povinni nést standardní náklady na vrácení zboží zpět, které jsou blíže specifikované v poučení pro potřeby odstoupení v článku 8 níže. Zboží je nutné zasílat zpět na naši adresu v původním obalu.
(2) Pokud jsme se s Vámi nedohodli písemně jinak, jste povinni uhradit kupní cenu v plné výši do 10 pracovních dní poté, co Vám byla doručena naše proforma faktura.
(3) Pokud se ocitnete v prodlení s platbou, jsme od tohoto okamžiku oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 5 % nad aktuálně platnou základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky (ECB). Případné právo na náhradu škody převyšující takto stanovené úroky nám zůstává vyhrazeno.

§ 4 Započtení; zadržovací právo
Máte právo na započtení proti našim nárokům jen tehdy, pokud byly Vaše pohledávky pravomocně zjištěny, uznali jsme je nebo pokud jsou Vaše pohledávky nesporné. K započtení proti našim nárokům jste oprávněni v případě, pokud uplatňujete nároky z vad nebo protinároky z téže kupní smlouvy. Jako kupující můžete uplatnit zadržovací právo jenom tehdy, pokud Váš vzájemný nárok vyplývá z téže kupní smlouvy.

§ 5 Dodací lhůta a lhůta k plnění
(1) Naše dodací termíny či dodací lhůty představují výlučně nezávazné údaje, ledaže jsme si je s Vámi ujednali výslovně jako závazné.
(2) Čtyři týdny po překročení nezávazného dodacího termínu nebo dodací lhůty nás můžete písemně vyzvat k plnění v přiměřené lhůtě. Pokud zaviněně nedodržíme dodací termín výslovně sjednaný jako závazný nebo dodací lhůtu výslovně sjednanou jako závaznou nebo pokud se dostaneme do prodlení z jiného důvodu, jste povinni poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění dodací povinnosti. Pokud tato dodatečná lhůta uplyne marně, máte právo odstoupit od kupní smlouvy.
(3) Pokud se jedná o výslovně sjednaný fixní závazek nebo v případě prodlení s dodáním, za které jednoznačně odpovídáme, máte právo odvolat se na zánik Vašeho zájmu o splnění smlouvy.
(4) Kdykoliv jsme oprávněni poskytnout částečné plnění nebo částečnou dodávku.
§ 6 Práva při prodlení a vadách; odpovědnost
(1) Pokud dodaná věc nemá jakost, kterou jsme si spolu ujednali, nebo pokud není způsobilá k účelu předpokládanému naší smlouvou nebo k účelu, k jakému se obvykle používá, nebo nemá vlastnosti, které jste očekávali na základě našich zveřejněných prohlášení, jsme povinni k odstranění vad. To neplatí v případě, že jsme na základě zákonné úpravy oprávněni odstranění vad odmítnout.
(2) K odstranění vad dojde buď opravou věci nebo, není-li oprava možná, dodáním nové věci. Přitom jste povinni poskytnout nám k odstranění vad přiměřenou dodatečnou lhůtu. V průběhu odstraňování vady nemáte právo uplatnit slevu z ceny či odstoupit od smlouvy. V případě, že jsme se dvakrát marně pokusili o odstranění vady, platí, že odstranění vady není možné. Pokud odstranění vady není možné, máte na základě Vaší volby právo buď uplatnit slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
(3) Nároky na náhradu škody z důvodu vady můžete uplatňovat až teprve poté, kdy se odstranění vady ukázalo jako nemožné. Nedotčeným zůstává Vaše právo uplatňovat Vaše nároky na náhradu další škody v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

§ 7 Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a veškerých případných dalších pohledávek z kupní smlouvy v našem vlastnictví.

§ 8 Poučení pro potřeby odstoupení, právo spotřebitele na odstoupení, náklady na zpětné odeslání zboží
(1) Od kupní smlouvy můžete odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů prostřednictvím sdělení v textové formě (např. dopisem, e-mailem). Lhůta počíná běžet od chvíle, kdy jste obdrželi toto poučení, avšak nikoliv před okamžikem, kdy Vám bylo zboží doručeno jako příjemci (v případě opakované dodávky téhož zboží nikoliv před doručením první dílčí dodávky) a taktéž nikoliv před splněním naší zákonné informační povinnosti. K dodržení lhůty pro odstoupení postačí, pokud je sdělení o odstoupení včas odesláno. Pro odstoupení můžete použít níže uvedený formulář, který však není povinný.
(2) Odstoupení od smlouvy je třeba doručit na: info@space4dreams.de nebo poštou na adresu:

SPACEforDREAMS UG (haftungsbeschränkt)
Blasewitzer Strasse 41, 01307 Dresden, Německo (pouze fakturační adresa)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem/jsme (*) uzavřel(a)/uzavřeli (*) ohledně koupě následujícího zboží:_______________________
Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*):________________________
Jméno spotřebitele/spotřebitelů (*):________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) – jenom v případě využití papírové formy(*):________
Datum:________________________
(*) doplňte, resp. nevyhovující škrtněte.
(3) Následky odstoupení: V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny vrátit si navzájem to, co obdržely. V případě, že nám nemůžete obdržené plnění vrátit, příp. nám ho můžete vrátit jenom zčásti nebo ve zhoršeném stavu, musíte nám nahradit příslušnou hodnotu. Za zhoršení věci a její opotřebení nám musíte platit náhradu jenom tehdy, pokud je toto zhoršení nebo opotřebení důsledkem takového zacházení s věcí, které přesahuje přezkoušení vlastností a funkčnosti věci. Pod „přezkoušením vlastností a funkčnosti věci" se rozumí otestování a vyzkoušení příslušné věci, tak jak je to možné a běžné například v kamenném obchodě. Jste povinni odeslat nám zboží nebo nám ho předat v každém případě nejpozději do 14 dní po dni, ve kterém jste nám oznámili, že odstupujete od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zboží před uplynutím lhůty 14 dní odešlete, resp. předáte.
V případě odstoupení je třeba zaslat zboží na následující adresu:

SPACEforDREAMS UG (haftungsbeschränkt)
Oddělení reklamací / odstoupení
Trnová 207
252 10 Trnova (Praha Západ)
Česká republika

Naše e-mailová adresa: info@space4dreams.de

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni vrátit Vám veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynou z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení než námi doporučený standardní, nejlevnější způsob), a to neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne, ve kterém nám bylo doručeno Vaše odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz proběhne stejným způsobem, který jste zvolili při původní transakci, ledaže jsme se výslovně dohodli jinak; v žádném případě Vám nebudou v souvislosti s vrácením peněz účtovány jakékoliv poplatky. Jste povinni nést bezprostřední náklady na odeslání zboží zpět na naši adresu.

§ 9 Vyřizování stížností
Evropská komise připravila pro spotřebitele platformu pro online mimosoudní řešení sporů, kterou naleznete pod externím odkazem //ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni se tohoto řízení pro řešení sporů účastnit. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

§ 10 Závěrečná ustanovení
Tyto VOP vstupují v platnost ke dni 01.08.2023

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Would you prefer English? It might be better to switch to space4dreams.com!

Switch to space4dreams.com